dissabte, 7 d’abril de 2012

Recurs de la multa amb Valenbisi


El 20 de desembre de 2011 em van posar una multa de 200€ per anar amb la bici per la vorera. Un policia local amb cara de follar poc i malament. Quan em va dir la quantitat de la multa... quasi caic estesa allà. Quina animalada és eixa?? Que no he atracat a ningú!! Que només creuava buscant una parada de Valenbisi... i si no hi ha carrils bici per tota València no és culpa meua. 

Un dia vaig dir allò de "Valenbisi és amor", t'enrecordes??  Doncs ho retire. Valenbisi és una merda. És ValenbiShit. Al principi feia gràcia. Me la claves??... molt de hihi... molt de haha... però quan vols una no la tens i quan la tens no saps per on clavar-te-la.

Bé, el cas és que el dia 2 de gener vaig presentar un recurs i ara, 3 mesos després, encara no sé res més. Així que puc deduir, pel silenci administratiu, que me n'he lliurat :)

La campanya de multes als biciclistes ja s'ha acabat, i encara que cadascuna de les multes es dóna amb una circumstància concreta... ací vos deixe el recurs que vaig presentar, per si vos pot servir per a alguna cosa. 

Sra. alcaldessa,
Na. Lucrècia de Borja i Bairén, major d'edat, amb DNI: 69.069.069-L, amb domicili, a efectes de notificacions, al Carrer Borgià s/n, davant seu compareix i com millor procedisca en dret DIU:
Que mitjançant escrit amb data 20 de desembre de 2011 li ha estat notificada una proposta de resolució, de la Policia Local, referència núm. 69696969, en virtut de la qual se li pot imposar una multa de dos-cents (200) euros, i no trobant ajustat a Dret aquest acte administratiu, dins del termini de vint (20) dies concedit a l'efecte, formula el següent escrit de
DESCÀRRECS I AL·LEGACIONS
PRIMER.- No és correcte el fet denunciat “Circular con una bicicleta por la acera” perquè per al seu complet coneixement, i la determinació de la suposada infracció comesa, s'ha de tindre en compte el següent:
Els fets es van produir a l'encreuament de l'avinguda Primat Reig amb el carrer Molinell. El trajecte realitzat queda palès al mapa que adjunte per a una millor comprensió dels fets.
Foto 1: trajecte realitzat amb la bicicleta.
Una vegada finalitzat el “carril-bici” del carrer Botànic Cabanilles, vaig girar a l'esquerra, pel carrer Molinell, on a eixe tros de carrer hi ha més de tres (3) metres d'amplària i vaig creuar pel pas de vianants. Encara no havia arribat a la vorera d'enfront quan un Policia Local em va demanar que m'aturara i li mostrara la documentació. En arribar a la vorera vaig baixar de la bicicleta i em vaig identificar.

SEGON.- Pel que fa als aspectes jurídics, formals i substantius de l'expedient, es posen en coneixement d'aquest òrgan instructor els següents elements de judici que evidencien l'absència dels principis bàsics per l'exercici de la potestat i el procediment sancionant:
Segons l'article 7.1 de la recent aprovada Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, és obligació de l'ajuntament de València desenvolupar les accions necessàries per facilitar el desplaçament segur amb bicicleta.
A la nova ordenança de circulació de la ciutat de València, a l'article 36 del capítol 2 diu que:
- En la mesura que no existisca senyal de prohibició que ho impedisca, les bicicletes podran circular per zones o carrers de vianants, la preferència de les quals en qualsevol cas serà del vianant, i sempre que existisca un pas ample lliure superior a 3m, i es mantinga una distància mínima d'1m amb el vianant en les maniobres d'avançaments o encreuaments, tenint en compte que, en tot cas, la preferència serà sempre del vianant. De la mateixa manera, mantindran una distància mínima d'1m respecte dels edificis contigus. En cas contrari, les bicicletes hauran de ser transportades a peu, fins a travessar les dites zones o carrers.
- En els passos de vianants sense marca vial de pas de bicicletes, el ciclista haurà de moderar la velocitat a pas de persona i donar sempre preferència al vianant.
Per tant, tenint en compte que la vorera per la que circulava fa un ample superior a 3m i que les bicicletes poden circular pels passos de vianants sempre que moderen la velocitat i donen preferència als vianants, com va ser el cas, considere que es va sancionar una conducta permesa.
En virtut de tot allò exposat, i de conformitat amb l'establert a l'article 79 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'article 16 del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel que s'aprova el Reglament per a l'exercici de la Potestat Sancionant, SOL·LICITA:
Que s'admeta a tràmit aquest escrit de descàrrecs i al·legacions i es procedisca al sobreseïment de l'expedient o, subsidiàriament, es modere proporcionalment la quantia de la sanció proposada.


València, 2 de gener de 2012

Lucrècia de Borja i Bairén

2 comentaris:

Anònim ha dit...

El carril bici de València és del tot insuficient i el servei del valenbisi es veu afectat necessariament. Estic molt d'acord amb tu i crec que el teu recurs pot servir d'utilitat perque ja he sentiti molts casos de gent multada per culpa de la insuficiència del carril. B7!

Silvia ha dit...

La ciutat no té una xarxa de carril bici suficient per a poder utilitzar bé el Valenbisi. Jo conec ja un parell de casos semblants al teu: aprofiten la manca d'espais per a les bicis per a clavar-te multes. Una vergonya, crec que el teu recurs pot servir d'utilitat sense cap dubte. B7s!

Related Posts with Thumbnails